1/16
Fredriksskans

2/16
Fredriksskans

3/16
Fredriksskans

4/16
Fredriksskans

5/16
Fredriksskans

6/16
Fredriksskans

7/16
Fredriksskans

8/16
Fredriksskans

9/16
Fredriksskans

10/16
Fredriksskans

11/16
Fredriksskans

12/16
Fredriksskans

13/16
Fredriksskans

14/16
Fredriksskans

15/16
Fredriksskans

Tidigare har Fredriksskans idrottsplats utgjort en barriär mellan Malmfjärden och de boende på Malmen. Uppförandet av det nya bostadsområdet kommer att knyta ihop Malmen med Kvarnholmen och Malmfjärden. Det planerade stadsnätet kompletteras med en ny grönstruktur för rekreation, aktivitet och nya kopplingar i området.

Fasaderna mot Fredriksskansgatan och Kvartersgatan ges en stadsmässig karaktär med stenbeklädnad och franska balkonger. Byggnaderna mot stadsgatorna är klädda med ölandskalksten i olika behandling, vilket ger ett enhetligt uttryck med en arkitektonisk detaljering. Fönsterpartier och räcken i trä ger en varm ton och taktilitet till material som man kommer nära.

De nya byggnaderna innehåller både hyresrätter och bostadsrätter med lokaler i bottenvåningen. Stommen har en längsgående kärna med badrum och förråd. Då Fredriksskansgatan är bullerutsatt är sovrum placerade mot gård på husens tysta sida. Mot Fredriksskansgatan placeras vistelserum som kök och vardagsrum.

Husets gårdsfasader vetter mot den nya Fredriksskansparken och har utsikt över landskap och vatten. Gårdshusens fasader är klädda med småländsk stående furupanel. Balkongernas bärverk underlättar för klättrande växtlighet samtidigt som det ger byggnaderna en lätt karaktär mot parken. Grönskan på balkongerna blir en förlängning av gårdsrummet och bidrar i den stora skalan till att parken upplevs som ett större och grönare rekreationsområde. Flerstammiga träd planteras på gården för att knyta an till den växtlighet som är planerad i parken. De befintliga terrasseringarna i parken tas upp i gränsen mellan bostadsgård och park. Mötet mellan dessa definieras av trappsteg med sittplatser i granit, samtidigt som det stora landskapsrummet rumsligt binds ihop med det intima gårdsrummet. Grönytorna planeras med avsikten att skapa en naturpark med lokala växter, ett arrangemang som är lättskött samtidigt som det gynnar djurlivet och den biologiska mångfalden i området.