1/11
Ör Centrum

2/11
Ör Centrum

3/11
Ör Centrum

4/11
Ör Centrum

5/11
Ör Centrum

6/11
Ör Centrum

7/11
Ör Centrum

8/11
Ör Centrum

9/11
Ör Centrum

10/11
Ör Centrum

Markanvisningstävling för nya Ör Centrum.

Bostadsrätter, särskilt boende för äldre, samt trygghetsboende/seniorlägenheter

Tävlingsförslag i samarbete med hållbarhetskonsulter och landskapsarkitekt LAND Arkitektur

Projektstart: 2017                                                   

Yta: BTA 13 300kvm

Adress: Ör Centrum, Sundbyberg

Beställare: Byggnadsfirman Erik Wallin AB, Odalen Fastigheter & Humana

Ör Centrum ligger i gränslandet mellan skola, förskola och ett rikt naturområde. I navet skapar vi ett nytt centrum och ett nytt landmärke - En ny bebyggelse som på ett hänsynsfullt sätt ger identitet åt Ör centrum och Ör som stadsdel.

Den nya bebyggelsen omgärdar Örs nya offentliga stadsrum, torget, samt definierar Örsvängen som stadsgata. Torget och Örsvängen blir i denna punkt en inkluderande plats med starka urbana kvalitéer, en mötesplats för interaktion över generationsgränser: något för alla. Genom torgets placering i korsningen mellan Örsvängen och naturstigarna ner mot det attraktiva strövområdet Golfängarna ser vi också möjligheten att platsen blir en tydlig entréplats till starka rekreativa värden.

På det nya centrumtorget placerar vi ett kluster av byggnader uppbrutna i både volym, höjd och materialval för att ta ner storskaligheten och ge intryck av variation vilket också skapar en mjuk övergång mellan ny och befintlig bebyggelse.

Bebyggelsen erbjuder boende för alla åldrar med verksamheter i bottenvåning som möjliggör möten.

Entréplanet ställs till Örbornas förfogande med verksamheter som bidrar till nya möten. Tillsammans med torget skapas ett nytt socialt nav, där torgytan gestaltas för att tillåta det improviserade i former som tilltalar alla åldrar. Exempel på detta är boule och högtalarplats för dans – från ringdans till hiphop.

I praktiken består klustret av två byggnader sett till upplåtelseform. Det östra huset är ett särskilt boende för äldre samt ett seniorboende i form av hyreslägenheter. Det västra huset är bostadsrätter med en majoritet av små lägenheter men också ett antal större för att skapa blandade boendeformer.

Det västra huset har publika funktioner så som gym och makerspace i entréplan, medan det östra huset har ett gemensamt entrérum för husets boende, med kafé, samlingssal och dagverksamhet. När man gör bostäder för äldre är det viktigt att ta vara på de funktioner som genererar aktivitet men som också skapar trygghet för de boende. Man kan med arkitekturens hjälp se till att de boende får högre grad av stimulans i sin vardag; att träffa människor, se till att det finns platser som kan generera möten, närhet till grönska, ljus etc. I detta fall är entréplan och torget en plats där det kommer röra sig mycket folk och därför blir det så viktigt att göra denna yta tillgänglig för alla i huset. Det ska vara möjligt för de boende att röra sig fritt i huset, vill man åka ner till entréplan själv med hissen och ta en kaffe eller åka upp till våning 4 och gå ut på den gemensamma takterrassen så är detta en självklar frihet för de boende.