Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Gotlandshem

Socialt hållbar kontorsbyggnad med lokal förankring

Mellan Visbys yttre ring av handel och småindustri och det inre Visby med tätare stadskaraktär ligger Gotlandshems nya kontor med plats för 100 anställda samt ett korttidsboende med 5 lägenheter samt en verkstad (för Gotlansdhems reparationer etc.).
Den arkitektoniska idén bygger på en sammanhängande volym som trappas och formar två platser med olika karaktär och funktion men som kopplas ihop av ett invändigt entrérum som fungerar som nav i byggnaden. Trappningen bryter ner skalan mot det angränsande bostadsområdet och skapar en välkomnande grön plats mot gatan. Även taket trappas och ges formen av ett klassiskt sågtandstak. Det skapar bra läge för solceller i sydväst, dagsljus till kontor och verkstadsytor samt bryter ytterligare ner skalan på en stor byggnadsvolym. Byggnaden får en karaktäristisk siluett, med en blinkning till industrihistoria och produktion, men som också påminner om det gotländska vindpinade landskapet.

Även fasadgestaltningen har hämtat inspiration från den gotländska kontexten och träbyggnadstraditionen, bulhuset, där stommen är synlig i fasad och fälten mellan fylls med liggande virke. I den nya byggnaden ligger stommen invändigt men redovisas i fasad genom en påbyggnad utåt som ger djup och rytm till fasaden. Fasaden mellan ”stompelarna” kan anpassas till lokalerna innanför genom fönster i olika indelningar, täta eller halvtransparenta paneler som fungerar som insynsskydd eller fast solavskärmning.

I samklang med Gotlandshems höga sociala ambition har kontorsbyggnaden gestaltats för att främja möten, samarbete och ett hållbart levnadssätt. Organisationen av byggnaden har fokuserats på att få till så många kontaktytor som möjligt mellan de som jobbar på kontoret, i verkstaden eller är ute och rör sig i området. För att aktivera och underlätta samnyttjande av lokaler är de mer publika delarna placerade mot entréplatsen. Lokalerna har egna ingångar eller kan delas av så att ytorna kan samnyttjas. Matsalen kan bli lokal för café, föreningsmöten eller fest. Entréytan med trappa kan användas vid kulturevenemang och föreläsningar. Verkstaden har en extra yta som kan hyras ut för kurser.

Projekt: Gotlandshem År: 2020 Yta: 5700 m2 Typ: Nybyggnad Kontor Omfattning: Tävling Plats: Gotland Beställare: Gotlandshem Landskap: Karavan Landskap