Marge Arkitekter

© Copyright 2024 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Kv Korthållaren Norra

Infill i klassad kulturmiljö

Projektet består av tre stjärnhus som utgör ett 'infill' i den befintliga bostadsbebyggelsen i Kv. Korthållaren 5. I skala och material anknyter de nya husen till de existerande bostadstypologierna som redan finns i Riksintresset Vällingby. Stjärnhusen av Paul Hedqvist i närbelägna Kv. Hektografen har varit en stor inspiration. Husen har putsats gröna för att anknyta till den karaktäriserande kulörsättningen i området men också för att understyrka de gröna parkrummen som omger byggnaderna.

De nya stjärnhusen tar hand om grönytorna mellan byggnaderna och förtydligar gårdsrum och förgårdsmark även runt befintlig bebyggelse. Två av husen trappar sig ned mot Lyckselevägen där gaturummet också förstärks rumsligt. De nya byggnaderna har gröna förgårdar, liknande lamellhuset mittemot. Gatan ges en ny utformning med miljöstuga, parkering, grönytor och mer bearbetad mark vid entréerna, till såväl punkthuset som de nya stjärnhusen. De nya husen är placerade i befintliga skogsdungar med höga träd och påverkar därmed sol och ljusförhållande minimalt för omkringliggande bebyggelse. Syftet är att spara så många träd som möjligt kring husen så att naturmarken bevaras i möjligaste mån.

Stjärnhusen består av byggnadsvolymer i olika höjder med oregelbunden fönstersättning som bryter ner skalan och ger husen ett uttryck av stadsvilla, med variation och karaktär. Trapphuset är centralt placerat och alla lägenheter får ljus från och utsikt åt tre olika håll. De indragna balkongerna är generösa och ligger alla i sydväst- och sydöstläge. Korthållaren önskar att på ett ödmjukt sätt komplettera sin omgivning och samtidigt styrka kvaliteten av viktiga uterum mellan den nya och befintliga bebyggelsen.

Projekt: Kv Korthållaren Norra Färdigställt: 2016 Yta: 5850 m2 Typ: Nybyggnation av flerbostadshus Omfattning: Skiss till färdigställande Entreprenadform: Utförandeentreprenad Plats: Vällingby Beställare: Svenska Bostäder Fotografi: Johan Fowelin Utmärkelser: Nominerat till Bostadspriset 2016