Marge Arkitekter

© Copyright 2021 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

S-Huset

Varsam omgestaltning vid Sergels Torg

Inom ramen för stadsförnyelseprojektet Kvarteret Hästskon 12 har Marge arkitekter ansvarat för utformning och detaljplan samt detaljprojektering av fasad för det nya Sergelhuset.

Med sin placering invid Kulturhuset intar byggnaden en viktig plats i stadsrummet. Omvandlingen har genomförts med stor respekt för den ursprungliga visionen för Sergels Torg. Det modernistiska arvet - idén om en levande stad i flera plan - kompletteras och tydliggörs med nya, trygga kopplingar mellan platsens olika nivåer. Det nya kvarteret ska vända dagens anonyma kvarter med folk som endast passerar förbi till ett inbjudande och tryggt kvarter för stadens invånare och besökare. Genom att modifiera Sergelhusets fotavtryck något har en generös stadstrappa som tydligt annonserar sig mot Sergels Torg och T-centralen skapats. Trappan bidrar till att stärka Malmskillnadsgatans koppling till resten av staden och ger ökad trygghet och orienterbarhet på platsen. Gestaltningsmässigt har stort fokus legat på entréer och en aktiv, attraktiv bottenvåning med stora, öppna glasytor som tillåter en nära kontakt mellan ute och inne.

Sergelhuset gestaltas med en tydlig fasadindelning som skapar en enhetlig fond mot Sergels torg. Byggnaden utgörs av en uppglasad sockel som kröns av en terrass med indragen ”midja”, en mittdel med enkel, tydlig gestaltning och en indragen takvåning. Den mot Sergels torg dubbelhöga sockeln präglas av stora glaspartier inramade av breda stenpelare med utskjutande fris. Detaljbearbetningen är omsorgsfull: dekorativ, synlig steninfästning samt olika bearbetning och nyanser på sten, plåt och trä. Sockelns kant detaljeras med en växtbädd, en blinkning till byggnadens ursprungliga men sedan länge igenbyggda terrasser. Mittdelens bärande fackverkskonstruktion, i fasad inklädd i anodiserad aluminium, ger tillsammans med de horisontella banden av återanvänd tvättad granit, byggnaden sitt karaktäristiska uttryck. Mot Malmskillnadsgatan vinklas fasaden för att bryta ned gaturummets skala och skapa ett intimare stadsrum.

Takvåningen är i samtliga väderstreck indragen för att bevara den modernistiska volymkompositionen. Den terrass som skapas på mittdelens tak förses med stråk av växtbäddar och planteringar.

Projektet är miljöcertifierat enligt Leeds Platinum med bland annat återbruk av stomme och fasadsten.

Projekt: S-Huset Färdigställt: 2020 (exteriör) Yta: 28400 m2 Typ: Ombyggnad av kontor, handel och restaurang Omfattning: Gestaltning och detaljering av fasader: Systemhandling, bygglov och bygghandling Entreprenadform: Samverkansentreprenad Plats: Sveavägen, Malmskillnadsgatan, Mäster Samuelsgatan Beställare: Vasakronan Entreprenörer: Zengun, Veidekke Landskap: Karavan landskap Miljöcertifiering: Leed Core and Shell Platinum Fotografi: Johan Fowelin Utmärkelser: Årets miljöbyggnad 2020 och LEED Project of the Year 2020