Marge Arkitekter

© Copyright 2024 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Smedsgården vårdboende

Vårdboende i Askersund

Askersunds kommun och Länsgården Fastigheter AB har gett Marge i uppdrag att rita 98 nya lägenheter för särskilt boende för äldre på fastigheten Sjukhuset 1 i Askersund. Med utgångspunkt i det salutogena perspektivet har vi tillsammans med våra beställare skapat en byggnad som ska stödja de boende i sitt vardagsliv, ge möjlighet att delta i olika typer av aktiviteter som träning och social samvaro, samt möjliggöra för den som vill dra sig undan att kunna få en stund för sig själv för stillhet och reflektion. Samtliga boenderum vänder sig mot de gemensamma ytorna på avdelningen och avdelningsköken är tillgängliga för de boende. Hemmets skala och rumsliga logik är rådande: Varje rum är i första hand en bostad, planerad för att fungera även som arbetsplats.

De karakteristiska tegelfasaderna hämtar inspiration från regionens rika historia av tegelbruk och skapar tillsammans med de förskjutna byggnadsvolymerna en intim småskalighet av byggnader, gångstråk och innergårdar. Mot Torebergsvägen stärker och tydliggör den längsgående fasadsträckningen gaturummet. För att stärka kopplingen mellan ute- och innemiljöer har stor vikt lagts vid att hålla nere antalet våningsplan. I boendets omedelbara omgivning finns vårdcentral, folktandvård, dagverksamhet för äldre samt korttidsvård.

Byggnaden projekteras för Miljöbyggnad Silver. I projektet ingick återbruk av befintliga möbler från Norra Bergens äldreboende.

Film om projektet här.

Projekt: Smedsgården, Askersund Färdigställt: 2020 Yta: 9444 m2 Typ: Nybyggnation av vårdboende Omfattning: Skiss till färdigställande Plats: Askersund Beställare: Länsgården Fastigheter AB Fotografi: Johan Fowelin Miljöcertifiering: Projekterad för Miljöbyggnad Silver Utmärkelser: Vinnare av Vårdbyggnadspriset 2021