Marge Arkitekter

© Copyright 2021 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Kv Garvaren

Infill i centrala Norrköping

Våren 2017 genomförde Norrköpings kommun en inbjuden markanvisningstävling om Kv. Garvaren i centrala Norrköping. Den idag obebyggda fastigheten är belägen mellan tre gator med tre olika skalor och karaktärer, i direkt anslutning till industrilandskapet.

Vi föreslår 51 lägenheter fördelade på två huskroppar i en byggnadsstruktur som anpassar sig till omgivningen men vars gestaltning är egen och samtida. Fasaderna utförs i en blandning av nytt och återvunnet tegel i rödbruna och gula toner – en gradient som anspelar på klassiska arkitekturstilars indelning i en tyngre, rusticerad sockelvåning och lättare gestaltade övre våningar. De intillliggande tegelfabriksbyggnadernas karaktär har inspirerat till de nya byggnadernas vertikalt proportionerade fasader med upprätt stående glaspartier, franska balkonger och detaljerade smidesräcken.

Den generella fönstersättningen tillsammans med kök och badrummens centrala placering ger en flexibel planlösning som är hållbar över tid och enkelt kan anpassas till nya behov. Generösa ljusinsläpp fås genom den täta rytmen av franska balkonger mot gatan och balkonger mot gård.

Bostadsgården har ett sammanhållet golv av marktegel, ett vårdträd, planteringslådor på hjul och vertikal grönska på fasader. Den blir en rekreativ grön miljö för de boende, men även en viktig plats för gemensamma aktiviteter. Genom sin utformning blir den en del av ett större nätverk av offentliga och halvoffentliga publika rum, där nya och gamla innergårdar sammanlänkas med områdets parkstråk, platser, gator och gångvägar.

Projekt: Kv Garvaren År: 2017 Yta: 5900 m2 Typ: Nybyggnation av flerbostadshus Omfattning: Tävlingsförslag till markanvisningstävling Plats: Norrköping Beställare: Conlega Landskap: Nivå Landskap