Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Ör Centrum

”Generation Ör”

I ett strategiskt läge mellan skola, förskola och ett rikt naturområde ritar Marge inom ramen för ett parallellt uppdrag ett nytt centrum och nya bostäder med blandade upplåtelseformer. Den nya bebyggelsen lånar sin gestaltning från närområdets rika men strama materialpalett, och förhåller sig i höjd på ett respektfullt sätt till omkringliggande bebyggelse.

Fokus i förslaget ligger på att stärka områdets attraktivitet genom att skapa en torgplats, ge den del av Örsvängen som ligger inom tävlingsområdet ett tydligare gaturum samt komplettera områdets bostadsutbud för en långsiktigt hållbar stadsdel. Örs befintliga bostadsutbud får med förslaget trygghetsbostäder för 55+ i form av hyresrätter samt ett särskilt boende för äldre i Humanas regi, vilka tillsammans möjliggör för äldre Örbor att bo kvar i stadsdelen. Därtill adderas flera mindre bostadsrätter som kompletterar det befintliga utbudet, som idag i hög utsträckning består av medelstora och större lägenheter.

Genom den nya bebyggelsens placering stärks Örsvängen som gaturum med nya entréer och lokaler i bottenplan. Bottenplanet ställs till Örbornas förfogande med verksamheter som främjar möten och social interaktion – gym, blomsterbutik, makerspace och flera gemensamhets- och butikslokaler av olika karaktär. Torgytan gestaltas för att tillåta det improviserade i former som tilltalar alla åldrar, från boulebana till högtalarplats för dans. Det nya torgets placering i korsningen mellan Örsvängen och naturstigarna ner mot det attraktiva strövområdet Golfängarna bidrar till att stärka Örs och Hallonbergens profil genom att närheten till de starka rekreativa och ekologiska värden som Golfängarna erbjuder tydliggörs.

Med Generation Ör vill vi bygga vidare på Örs befintliga styrkor och skapa en trygg, inkluderande och socialt hållbar stadsdel för boende i alla åldrar.

Projekt: Ör Centrum År: 2017 Yta: 13300 m2 Typ: Nybyggnation av bostadsrätter, särskilt boende för äldre samt trygghetsboende och seniorlägenheter i nya Ör centrum Omfattning: Markanvisningstävling Plats: Sundbyberg Beställare: Byggnadsfirman Erik Wallin AB, Odalen Fastigheter & Humana Landskap: LAND Arkitektur